УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО

 

 

 

 

Отчетни доклади

2022

  

Протоколи

07.01.2021   17.05.2022   26.01.2023

 

 

 

Чл. 308. (1) Органи на настоятелството са общото събрание и съветът на

настоятелите.

(2) Членовете на съвета на настоятелите се избират от общото събрание за срок до 4

години.

(3) Съветът на настоятелите избира измежду членовете си председател.

 

Чл. 309. За постигане на целите си настоятелството:

1. съдейства за осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за

детската градина

2. подпомага изграждането и поддържането на материално-техническата база на

детската градина;

3. съдейства за осигуряване на

транспорт и при решаването на други социално-битови проблеми на децата и

учителите от детската градина ;

4. съдейства за реализирането на програми по проблемите на децата , за

заниманията по интереси, организирания отдих, туризъм и спорт с децата ;

5. организира и подпомага обучения на родителите по въпросите на възпитанието и

развитието на техните деца;

6. организира обществеността за подпомагане на детската градина, за подкрепа за личностно развитие;

7. сигнализира компетентните органи при извършени нарушения в системата на

предучилищното и училищното образование.