АНКЕТНА КАРТА ЗА РОДИТЕЛИ

ДЕТСКА ГРАДИНА "СМЕХОРАНИ" ШУМЕН 

 

  

   "Когато учителят признае компетентността на родителя по отношение на неговото дете, това е основа за изграждане на доверие за партньорство. Когато родителят припознае като своя детската градина на детето си, той е ефикасен партньор".  Във връзка с управление на качеството на образователната институция в полза на това да изграждаме добра комуникация и обратна връзка, благодарим за участието в анкетата. Уважаеми родители, нека и занапред да работим взаимно в най-добрия интерес на децата!
Required*